XXXXX
Image result for service

ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อตกลงนี้เป็นการ ยอมรับการให้บริการ ระหว่าง เจ้าของเวปไซต์ Thailotto.pro และ สมาชิก (คือผู้ซื้อสินค้าและบริการจากเวปไซต์นี้) โดยสมาชิก ยอมรับข้อตกลงการใช้งานดังต่อไปนี้ ด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ


1. สมาชิกทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยง และยอมรับ ความเสื่ยง จากการใช้สินค้าและบริการเอง ด้วยความสมัครใจ


2. สมาชิก ทราบดีว่า คู่มือ หวยเลขเด็ด สูตร ต่างๆ มีโอกาสถูก และมีโอกาส ผิด และพร้อมที่จะยอมรับผล จากการใช้ สินค้า และบริการเองด้วยความสมัครใจ และเต็มใจ


3. สมาชิก ทราบดีว่า การชำระเงิน เพื่อซื้อสินค้าและบริการ เพื่อ เป็นการ อำนวยความสะดวก ให้สมาชิก เพื่อให้ได้รับ ข้อมูล คู่มือ ต่างๆ ผ่านทางเวปไซต์ หรืออีเมล์ หรือ ช่องทางอื่น ตามที่ตกลงกันไว้


4. สมาชิก ทราบดีว่า เมื่อ โอนชำระเงิน ค่าบริการแล้ว ไม่สามารถ ขอคืนเงินได้ทุก กรณี


5. สมาชิกทราบดีว่า ข้อตกลงนี้ เป็นไปด้วยความ สมัครใจ และ พร้อมที่จะรับ ความเสี่ยง เอง ไม่สามารถ เรียกร้อง ความ เสียหาย จากการใช้สินค้าและบริการ ได้ทุกกรณี ไม่ว่า ทางเพ่งและทางอาญา


6. สมาชิกทราบดีว่า คู่มือนี้ ใช้เพื่อเป็นแนวทางการเล่น เลขท้ายหวยรัฐบาล เท่านั้น


7. เงินจากสมาชิก 10% เราจะสมทบทุน ทำบุญตามวัดต่างๆ ในช่วงปีใหม่ ของทุกปี และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามแต่สมควร เพื่อรับผลบุญกุศล ร่วมกัน สมาชิกทุกคนจะได้รับ อนุโมทนา ผลบุญร่วมกันด้วย

 

XXXXX